Adatvédelmi nyilatkozat

 

Általános rendelkezések

 

Az adatkezelő megnevezése: Dr. Mihalec Gábor e.v. (továbbiakban: adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 6762 Sándorfalva, Zrínyi u. 10.

Az adatkezelő adószáma: 75938574-1-26

Az adatkezelő nyilvántartási száma: 34268294

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-61307/2013

Az adatkezelő elérhetőségei:

email: mihalecgabor@kettenegyutt.hu

tel: +36 (30) 664 30 45

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak: mihalecgabor.hu; kettenegyutt.hu; gyuru-kura.hu; kapcsolatleltar.hu; intimitastrening.hu; tarsatakarok.hu;
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

Bevezetés

 1. Jelen Adatkezelési nyilatkozat az adatkezelő által kiadott és forgalmazott nyomtatott, audio/video illetve digitális kiadványok megrendelése, a megrendelt szolgáltatások teljesítése,  internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, előadások, tréningek és szakmai rendezvények szervezése, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. 
 2. Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési nyilatkozattal együtt  érvényes. 
 3. Az Adatkezelési nyilatkozat egyoldalúan módosítható olymódon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapokon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk
 4. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő az Adatkezelési nyilatkozat rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználók jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.
 5. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Webonic Kft. (mint tárhely szolgáltató) mindenkori székhelye.


Alapelvek

 1. Az adatkezelő a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési nyilatkozat szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel–, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. Az adatkezelő kizárólag az ügyfél/felhasználó jelen Adatkezelési nyilatkozatban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél/felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
 4. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az  adatkezelés célja az alábbi szolgáltatások nyújtása:
 2. a)  az ügyfél/felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
 3. b) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
 4. c) párkapcsolati témájú ismeretterjesztő hírlevelek és videotartalmak küldése;
 5. d) a szolgáltatások testreszabásának elősegítése; 
 6. e) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése; 
  f) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.), fizetős rendezvényekről, új termékek megjelenéséről való tájékoztatás, azok megrendelési lehetőségének felajánlása; 
  g) vásárlási lehetőség (kettenegyutt.hu webshopja) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése;
 7. h) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (pl. könyvárusítás)
 8. i) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, így regisztráció során szükségszerű a szolgálatás jellegéből fakadó személyes adatok felvétele és kezelése. 
 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. ajándékokra, bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 6. A felhasználást, panaszokat az adatkezelő személyesen kezeli.
 7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt, illetve ezen kérheti az itt felsorolásra kerülő jogok érvényesítését: mihalecgabor@kettenegyutt.hu

A felhasználó hozzáférési joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

A törléshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje.  

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelési nyilatkozatban írt feltételekkel a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történhet. Adattovábbítás harmadik külső személyhez nem történik. Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges külső adatkezelők személye

 

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.